Nội dung 3 công khai của Bộ môn Lý luận Chính trị

23, Tháng 7, 2019

Lịch coi thi kết thúc học kỷ 2 năm học 2018 - 2019

20, Tháng 5, 2019

GIỚI HẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI Môn:ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCS VIỆT NAM Học kỳ II (năm học 2017 – 2018)

10, Tháng 5, 2018

GIỚI HẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI Môn: Tư Tưởng Hồ Chí Minh Học kỳ II (năm học 2017 – 2018)

1, Tháng 5, 2018

GIỚI HẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI Môn: Tư Tưởng Hồ Chí Minh Học kỳ II (năm học 2017 – 2018)

1, Tháng 5, 2018

Giới hạn ngân hàng câu hỏi thi NNLCB của CML (Học phần II)

29, Tháng 11, 2017

Giới hạn ngân hàng câu hỏi thi môn NNLCB của CNML (HP1)

29, Tháng 11, 2017

Giới hạn ngân hàng câu hỏi thi môn Đường lối cách mạng của DCS VN, học kỳ 3 (năm học 2016 - 2017)

22, Tháng 8, 2017

Giới hạn ngân hàng câu hỏi thi môn Tư tưởng HCM, học kỳ 3 ( năm học 2016 - 2017)

22, Tháng 8, 2017

Giới hạn ngân hàng câu hỏi thi môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (HP II) Học kỳ 3 năm học 2016 - 2017I

21, Tháng 8, 2017

Giới hạn ngân hàng câu hỏi thi môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (HP I) Học kỳ 3 năm học 2016 - 2013 (

21, Tháng 8, 2017

Đề cương môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (học phần II) năm 2017

8, Tháng 8, 2017

Đề cương môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (học phần I) năm 2017

8, Tháng 8, 2017

Giới hạn ngân hàng câu hỏi thi môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN Học kỳ II (năm học 2016 - 2017)

29, Tháng 5, 2017

Giới hạn ngân hàng câu hỏi thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Học kỷ II (năm học 2016 - 2017)

28, Tháng 5, 2017
Page 1/4 <1234>