Ngân hàng câu hỏi thi vấn đáp NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NĂM 2018-2019

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NĂM 2018-2019

 

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

Câu 1: Nhiệm vụ nghiên cứu của môn học?

Câu 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 3: Ý nghĩa của việc học tập môn học?

CHƯƠNG 1

Câu 1: Anh (chị) hãy trình bày hoàn cảnh quốc tế tác động đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 2: Anh (chị) hãy trình bày chính sách thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

Câu 3: Anh (chị) hãy trình bày sự chuyển biến của xã hội Việt Nam dưới chính sách thống trị của thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

Câu 4: Anh (chị) hãy trình bày sự biến đổi giai cấp của xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

Câu 5: Anh (chị) hãy trình bày đặc điểm của các phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

Câu 6: Anh (chị) hãy trình bày vai trò của Nguyễn Ái Quốc với việc tìm ra con đường cứu nước ở Việt Nam

Câu 7: Anh (chị) hãy trình bày sự phát triển của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản ở Việt Nam.

Câu 8: Anh (chị) hãy trình bày sự ra đời của các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam.

Câu 9: Anh (chị) hãy trình bày vai trò của Nguyễn Ái Quốc với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:

Câu 10: Anh (chị) hãy trình bày nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu 11: Anh (chị) hãy trình bày nội dung cơ bản của cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo trong Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản (1930).

Câu 12 : Anh (chị) hãy trình bày ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 13 : Anh (chị) hãy trình bày ý nghĩa của Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng

 

CHƯƠNG II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN

 

Câu 1: Anh (chị) hãy trình bày nội dung của Luận cương chính trị tháng 10/1930.

Câu 2: Anh (chị)) hãy trình bày chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng của quần chúng những năm 1932-1935?

Câu 3: Anh (chị) hãy trình bày hoàn cảnh lịch sử trong giai đoạn 1936-1939?

Câu 4: Anh (chị) hãy trình bày chủ trương đấu tranh của Đảng trong giai đoạn 1936-1939?

Câu 5: Anh (chị) hãy trình bày nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ (phản đế và điền địa) trong giai đoạn 1936 – 1939?

Câu 6: Anh (chị) hãy giải thích tại sao Đảng ta lại đưa ra chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược trong giai đoạn 1939-1941?

Câu 7: Anh (chị) hãy trình bày chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng?

Câu 8: Anh (chị) hãy trình bày hoàn cảnh ra đời của Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng ngày 12/3/1945?

Câu 9: Anh (chị) hãy trình bày nội dung của Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng ngày 12/3/1945?

Câu 10: Anh (chị) hãy trình bày chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền Tháng Tám năm 1945?

Câu 11: Anh (chị) hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945?

 

CHƯƠNG 3

Câu 1: Anh (chị) hãy giải thích tại sao Đảng ta lại nhận định những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám, vận mệnh dân tộc như “ngàn cân treo sợi tóc”?

Câu 2: Anh (chị) hãy trình nội dung của chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” được Đảng ta đề ra vào ngày 25-11-1945.

Câu 3: Anh (chị) hãy trình bày hoàn cảnh lịch sử dẫn đến cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ chống thực dân Pháp năm 1946 của nước ta.

Câu 4: Anh (chị) hãy trình bày nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta trong giai đoạn (1946 – 1950).

Câu 5: Anh (chị) hãy trình bày nội dung phương châm kháng chiến “toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh của Đảng ta đề ra trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp.

Câu 6: Anh (chị) hãy trình bày nội dung đường lối xây dựng chế độ dân chủ nhân dân của Đảng ta giai đoạn (1951 – 1954).

Câu 7:  Anh (chị) hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954).

Câu 8:  Anh (chị) hãy trình bày hoàn cảnh nước ta sau tháng 7 – 1954. 

Câu 9:  Anh (chị) hãy trình bày nội dung cơ bản và ý nghĩa của nghị quyết TW 15 (1-1959).

Câu 10: Anh (chị) hãy trình bày nội dung cơ bản hoàn chỉnh chiến lược chung cho các mạng cả nước được thông qua tại Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ III của Đảng ( 9 – 1960).

Câu 11: Anh (chị) hãy trình bày hoàn cảnh lịch sử  trong giai đoạn 1965-1975.

Câu 12: Anh (chị) hãy trình bày nội dung cơ bản của nghị quyết TW 11 (3-1965) và nghị quyết TW 12 (12- 1965)?

Câu 13: Anh (chị) hãy trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc?

Câu 14: Anh (chị) hãy trình bày mối quan hệ của cách mạng miền Bắc và miền Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 - 1975).

CHƯƠNG IV

Câu 1: Anh (chị) hãy trình bày tính tất yếu và mục tiêu của công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới

Câu 2: Anh (chị) hãy nêu đặc trưng của CNH thời kỳ trước đổi mới:

Câu 3: Anh (chị) hãy phân tích mục tiêu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới.

Câu 4: Anh (chị) hãy nêu quan điểm của công nghiệp hoá, hiện đại hoá thời kỳ đổi mới.

Câu 5: Anh (chị) hãy trình bày nội dung cơ bản của CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức.

Câu 6: Anh (chị) hãy trình bày định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với sự phát triển kinh tế tri thức

Câu 7: Anh (chị) hãy trình bày định hướng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp - nông thôn trong thời kỳ đổi mới

Câu 8: Anh (chị) hãy trình bày định hướng của Đảng về vấn đề quy hoạch phát triển nông thôn trong thời kỳ CNH, HĐH.

Câu 9: Anh (chị) hãy trình bày định hướng của Đảng giải quyết vấn đề lao động việc làm ở nông thôn thời kỳ CNH, HĐH.

Câu 10: Anh (chị) hãy trình bày chủ trương của Đảng phát triển nhanh hơn ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ thời kỳ CNH, HĐH

Câu 11: Anh (chị) hãy trình bày chủ trương của Đảng đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng thời kỳ CNH, HĐH.

Câu 10: Anh (chị) hãy trình bày chủ trương của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế biển thời kỳ CNH, HĐH.

Câu 11: Anh (chị) hãy trình bày chủ trương của Đảng về bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường tự nhiên

 

CHƯƠNG 5

Câu 1:  Anh (chị) hãy trình bày đặc điểm cơ chế quản lý kinh tế ở Việt Nam thời kỳ trước đổi mới.

Câu 2: Anh (chị) hãy trình bày nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế

Câu 3: Anh (chị) hãy trình bày tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII

Câu 4:  Anh (chị) hãy trình bày tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX  đến Đại hội XII.

Câu 5: Anh (chị) hãy trình bày mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.

Câu 6: Anh (chị) hãy trình bày quan điểm cơ bản tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.

Câu 7: Anh (chị) hãy trình bày một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Câu 8: Anh (chị) hãy trình bày kết ủa và ý nghĩa của đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN thời kỳ đổi mới

CHƯƠNG VI

Câu 1: Anh (chị) hãy trình bày nội dung chủ trương xây dựng hệ thống chính trị dân chủ nhân dân của Đảng (1945-1954)?

Câu 2: Anh (chị) hãy trình bày nội dung chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1975-1985) của Đảng?

Câu 3: Anh (chị) hãy trình bày quá trình đổi mới tư duy về xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam?

Câu 4: Anh (chị) hãy trình bày nhận thức mới về đấu tranh giai cấp và động lực chủ yếu phát triển đất nước trong giai đoạn mới?

Câu 5: Anh (chị) hãy trình bày mục tiêu và quan điểm xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới?

Câu 6: Anh (chị) hãy trình bày chủ trương xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới?

Câu 7: Anh (chị) hãy trình bày chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới?

Câu 8: Anh (chị) hãy trình bày chủ trương của Đảng về xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới?

CHƯƠNG 7

Câu 1: Anh (chị) hãy nêu những t­ư duy mới cơ bản của Đảng về xây dựng và phát triển văn hoá  từ 1986 đến nay.

Câu 2: Anh (chị) hãy nêu các quan điểm chỉ đạo xây dựng phát triển văn hóa của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

Câu 3: Anh (chị) hãy nêu các chủ trương chỉ đạo xây dựng phát triển văn hóa của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

Câu 4: Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của Đảng về nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta trong thời kỳ đổi mới.

Câu 5: Anh (chị) hãy trình bày quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội của Đảng ta hiện nay.

Câu 6: Anh (chị) hãy trình bày các quan điểm giải quyết các vấn đề xã hội trong công cuộc đổi mới của Đảng ta hiện nay.

Câu 7: Anh (chị) hãy đánh giá sự thực hiện chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội.

 

CHƯƠNG 8

Câu 1: Anh (chị) hãy trình bày hoàn cảnh lịch sử hình thành đường lối đối ngoại từ năm 1975 đến năm 1986

Câu 2: Anh (chị) hãy trình bày phân tích chủ trương đối ngoại trong giai đoạn 1975 - 1986

Câu 3: Anh (chị) hãy trình bày kết quả của đường lối đối ngoại của Đảng (1975-1985)

Câu 4: Anh (chị) hãy trình bày hoàn cảnh quốc tế tác động đến đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Câu 5: Anh (chị) hãy trình bày yêu cầu và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam đối với việc hình thành đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới

Câu 6: Anh (chị) hãy trình bày cơ hội và thách thức của việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế ở nước ta thời kỳ đổi mới

Câu 7: Anh (chị) hãy trình bày các giai đoạn hình thành và phát triển đường lối đối ngoại của Đảng ta thời kỳ đổi mới

Câu 8: Anh (chị) hãy trình bày mục tiêu và nhiệm vụ đối ngoại của Đảng thời kỳ đổi mới

Câu 9: Anh (chị) hãy trình bày chủ trương, chính sách của Đảng về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Câu 10: Anh (chị) hãy trình bày chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề văn hóa, xã hội và môi trường trong quá trình hội nhập

Câu 11: Anh (chị) hãy trình bày thành tựu của Việt Nam trong việc mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa thời kỳ đổi mới.

Câu 12: Anh (chị) hãy trình bày thành tựu của Việt Nam trong việc tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới.

cơ hội và thách thức của việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế ở nước ta thời kỳ đổi mới.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn