Giới hạn ngân hàng câu hỏi thi môn NNLCB của CNML (HP1)

CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP HỌC PHẦN

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN HP1

Câu 1:  Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Trình bày ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Câu 2:  Tại sao nói sự ra đời của chủ nghĩa Mác – Lênin là một tất yếu khách quan trong sự phát triển tư tưởng xã hội loài người?

Câu 3: Tại sao sinh viên cần học tập, nghiên cứu học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin? Sinh viên cần học tập môn học này như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất?      

Câu 4: Theo Triết học Mác – Lênin vấn đề cơ bản của triết học là gì? Tại sao lại gọi đó là vấn đề cơ bản?

Câu 5: Phân tích định nghĩa vật chất của V.I Lênin? Và rút ra ý nghĩa của việc nghiên cứu?

Câu 6: Hãy phân tích từ góc độ triết học hai trường hợp sau: Người rừng, người sói và Rô Bin Sơn ở đảo hoang? Từ đó rút ra kết luận gì về nguồn gốc hình thành ý thức?

Câu 7: Tự bản thân ý thức có thể tác động ngược trở lại đối với vật chất không? Tại sao?

Câu 8: Tại sao trong nhận thức và trong hoạt động thực tiễn phải xuất phát từ thực tế khách quan? Liên hệ bản thân?

Câu 9: Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Cho ví dụ minh họa?

Câu 10: Tại sao trong nhận thức và hoạt động thực tiễn cần quán triệt quan điểm toàn diện? Liên hệ với bản thân.

Câu 11: Tại sao trong nhận thức và hoạt động thực tiễn cần quán triệt quan điểm phát triển? Liên hệ với bản thân.

Câu 12: Hãy trình bày nội dung cặp phạm trù cái chung và cái riêng. Liên hệ bản thân.

 

Câu 13: Hãy trình bày nội dung cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả. Liên hệ bản thân.

Câu 14: Hãy trình bày nội dung cặp phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên. Liên hệ bản thân.

Câu 15: Hãy trình bày nội dung cặp phạm trù nội dung và hình thức. Liên hệ bản thân.

Câu 16: Hãy phân tích nội dung cặp phạm trù bản chất và hiện tượng. Liên hệ bản thân.

Câu 17: Hãy trình bày nội dung cặp phạm trù khả năng và hiện thực. Liên hệ bản thân.

Câu 18: Quy luật nào của phép biện chứng duy vật chỉ ra phương thức, cách thức của sự vận động và phát triển của các sự vật, hiện tượng? Phân tích nội dung quy luật đó và rút ra bài học cho bản thân.

Câu 19: Quy luật nào của phép biện chứng duy vật chỉ ra nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển của các sự vật, hiện tượng? Phân tích nội dung quy luật đó và rút ra bài học cho bản thân.

Câu 20:  Quy luật nào của phép biện chứng duy vật chỉ ra xu hướng, khuynh hướng của sự vận động và phát triển của các sự vật, hiện tượng? Phân tích nội dung quy luật đó và rút ra bài học cho bản thân.

Câu 21: Anh chị hiểu thực tiễn là gì? Phân tích vai trò của thực tiễn đối với quá trình nhận thức? Cho ví dụ minh họa.

Câu 22: Anh (chị) hãy lý giải từ góc độ lý luận nhận thức duy vật biện chứng câu thành ngữ sau: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”.

Câu 23: Tại sao nói: sản xuất vật chất là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người? Lấy ví dụ chứng minh.

Câu 24: Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất? Cho ví dụ minh họa.

Câu 25: Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng? Cho ví dụ?

Câu 26: Hình thái kinh tế xã hội là gì? Giá trị của học thuyết hình thái kinh tế xã hội?

Câu 27: Phân tích tính độc lập tương đối của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội? Cho ví dụ

Câu 28: Phân tích vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp. Liên hệ với Việt Nam.

Câu 29: Phân tích vai trò của cách mạng xã hội đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp. Cho ví dụ?

Câu 30: Phân tích luận điểm của C.Mác: “Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa các quan hệ xã hội”. Liên hệ với bản thân.

Câu 31: Từ vấn đề con người theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, anh (chị) hãy cho biết “Anh hùng tạo thời thế” hay “Thời thế tạo anh hùng”?

Câu 32: Từ lý luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử về vấn đề con người, anh (chị) hãy lý giải câu thơ sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Hiền dữ phải đâu là tính sẵn

    Phần nhiều do giáo dục mà nên”.

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn