Tổ Đường lối CM của ĐCSVN

TỔ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

STT Chức danh, học vị
họ và tên
Chức
vụ
Đại học: năm
trường, nước
Thạc sỹ: năm,
trường, nước
Tiến sỹ: năm,
trường, nước
Ngoại ngữ: Thành thạo
hoặc TOEFL-ITP
1 ThS. Nguyễn Thị Vân Phó Trưởng
Bộ môn
2006, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam 2010, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam   TOEFL-ITP
473
2 ThS. Nguyễn Thị Vân Anh Bí thư
Chi đoàn GV
2008, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
2011, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
  TOEFL-ITP
483
3 ThS. Nguyễn Thị Nga Giảng viên 2011, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam     TOEFL-ITP
467
4 CN. Trương Thị Thùy Liên Giảng viên 2010, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
    TOEFL-ITP
500