Tổ Đường lối CM của ĐCSVN

TỔ ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

STT Chức danh, học vị
họ và tên
Chức
vụ
Đại học: năm
trường, nước
Thạc sỹ: năm,
trường, nước
Tiến sỹ: năm,
trường, nước
Ngoại ngữ: Thành thạo
hoặc TOEFL-ITP
1 TS. Nguyễn Thị Vân

Phó Trưởng
Bộ môn

Tổ trưởng tổ Công đoàn

2006, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam 2010, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam  2018. tại Học viện KHXH TOEFL-ITP
473
2 ThS. Nguyễn Thị Vân Anh Bí thư
Chi đoàn GV
2008, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
2011, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
  TOEFL-ITP
483
3 ThS. Nguyễn Thị Nga

Giảng viên

Trợ lý Đào tạo Bộ môn

2011, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam     TOEFL-ITP
467
4 ThS. Trương Thị Thùy Liên

Giảng viên

Trợ lý CT HSSV Bộ môn

2010, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
    TOEFL-ITP
500