Đề tài cấp Đại học, Tỉnh

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP ĐẠI HỌC, CẤP TỈNH

 

STT Thời gian bắt đầu Tên đề tài
 Tác giả
Cấp quản lý đề tài Mã số
1 2014  Tác động của việc đổi mới tư duy kinh tế đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 ThS. Dương Thị Nhân (Chủ nhiệm)
ThS. Nguyễn Thị Thu Thuỷ, ThS. Nguyễn Thị Vân (Tham gia)
Đề tài cấp Tỉnh  

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn