Giới hạn ngân hàng câu hỏi môn Kinh tế Chính trị (HK2 - 2019.2020)

 

Câu 1: Phân tích đối tượng nghiên cứu của Kinh tế chính trị Mác - Lênin? Cho ví dụ minh họa.

Câu 2: Phân tích chức năng cơ bản của Kinh tế chính trị Mác - Lênin? Cho ví dụ minh họa.

Câu 3: Sản xuất hàng hóa là gì? Phân tích điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa? Cho ví dụ minh họa?

Câu 4: Anh (chị) hãy phân tích hai thuộc tính của hàng hóa? Cho ví dụ minh họa?

Câu 5: Bản chất của tiền là gì? Hãy phân tích các chức năng cơ bản của tiền tệ? Liên hệ với tiền giấy của Việt Nam?

Câu 6: Anh (chị) hãy phân tích đặc trưng, ưu thế và khuyết tật của nền kinh tế thị trường? Cho ví dụ?

Câu 7: Anh (chị) hãy trình bày nội dung và tác động của quy luật giá trị? Cho ví dụ?

Câu 8: Phân tích hàng hóa sức lao động? Tại sao nói hàng hóa sức lao động là chìa khóa giải quyết mâu thuẫn công thức chung của tư bản?

Câu 9: Căn cứ và ý nghĩa của việc phân chia tư bản thành: tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định và tư bản lưu động?

Câu 10: Bản chất của giá trị thặng dư là gì? Anh chị hiểu thế nào là tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư? Cho ví dụ minh họa?

Câu 11: So sánh hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Cho ví dụ minh họa?

Câu 12: Tích lũy tư bản là gì? Phân tích một số hệ quả của tích lũy tư bản? Cho ví dụ minh họa.

Câu 13: Anh (Chị) hãy làm rõ bản chất của lợi nhuận? Tại sao nói, lợi nhuận là hình thức biến tướng của giá trị thặng dư? Liên hệ thực tế?

Câu 14: Lợi tức là gì? Phân tích đặc điểm của tư bản cho vay và phân biệt nó với tư bản ngân hàng? Cho ví dụ minh họa.

Câu 15: Anh (chị) hãy trình bày các đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền?

Câu 16: Anh (chị) hãy phân tích vai trò và hạn chế của chủ nghĩa tư bản? Cho ví dụ minh họa.

Câu 17: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là gì? Phân tích tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?

Câu 18: Anh (Chị) hãy trình bày những đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?

Câu 19: Phân tích nội dung hoàn thiện trong nền Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?

Câu 20: Lợi ích kinh tế là gì? Hãy trình bày những biểu hiện cơ bản và vai trò của lợi ích kinh tế? Liên hệ thực tế?

Câu 21: Quan hệ lợi ích kinh tế là gì? Phân tích biểu hiện và sự thống nhất, mâu thuẫn trong các quan hệ lợi ích kinh tế? Liên hệ với thực tế?

Câu 22: Phân tích tính tất yếu khách quan của Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam? Cho ví dụ minh họa.

Câu 23: Phân tích nội dung của Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam? Cho ví dụ minh họa.

Câu 24: Hội nhập kinh tế quốc tế là gì? Phân tích tính tất yếu và nội dung của Hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam?

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn