Tổ Những NLCB của CNML

DANH SÁCH TỔ NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

TỔ CHUYÊN MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

STT Chức danh, học vị
họ và tên
Chức
vụ
Đại học: năm
trường, nước
Thạc sỹ: năm,
trường, nước
Tiến sỹ: năm,
trường, nước
Ngoại ngữ: Thành thạo
hoặc TOEFL-ITP
Thực tập
nước ngoài
1 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

TBM,

Tổ trưởng tổ chuyên môn

2005, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam 2009, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam 2019, tại Học viện Chính trị Quốc gia HCM TOEFL-ITP 470, Cử nhân ngôn ngữ Anh
Học tiếng Anh Đại học bang Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2014
2 TS. Dương Thị Nhẫn   2010, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam 2012, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam 2016, Trường Đại học KHXH&NV, Hà Nội TOEFL-ITP
513
 
3 ThS. Hoàng Thị Hải Yến Phó BT Chi đoàn GV 2010, Đại học sư phạm
Hà Nội, Việt Nam
2016   TOEFL-ITP
510
 
4 ThS. Ngô Minh Thương Giảng viên 2010, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
2012, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
Đang học NCS tại Trường ĐH KHXH và NV, ĐHQGHN TOEFL-ITP
483
 
5  ThS. Nguyễn Nam Hưng   Trợ lý NCKH,  

Chủ nhiệm CLB Tuyên truyền Bộ môn

 2011, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam  2015, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam    TOEFL-ITP
460
 
6   ThS. Trương Vũ Long Bí thư LCĐ BMLLCT   2011, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 
Việt Nam
2015, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Việt Nam    TOEFL-ITP
447
 

              
STT Chức danh, học vị
họ và tên
Chức
vụ
Đại học: năm
trường, nước
Thạc sỹ: năm,
trường, nước
Tiến sỹ: năm,
trường, nước
Ngoại ngữ: Thành thạo
hoặc TOEFL-ITP
Thực tập
nước ngoài
1 ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy TBM, Tổ trưởng 2005, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam 2009, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam Học NCS (2014-2017) tại Học viện Chính trị Quốc gia HCM TOEFL-ITP 470, Cử nhân ngôn ngữ Anh
Học tiếng Anh Đại học bang Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2014
2 TS. Dương Thị Nhẫn   2010, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam 2012, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam 2016, Trường Đại học KHXH&NV, Hà Nội TOEFL-ITP
513
 
3 ThS. Hoàng Thị Hải Yến Phó BT Chi đoàn GV 2010, Đại học sư phạm
Hà Nội, Việt Nam
2016   TOEFL-ITP
510
 
4 ThS. Ngô Minh Thương Giảng viên 2010, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
2012, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
Đang học NCS tại Trường ĐH KHXH và NV, ĐHQGHN TOEFL-ITP
483
 
5 ThS. Nguyễn Thị Nương Trợ lý
CTHSSV
2011, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
2013, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
  TOEFL-ITP
483
 
6 ThS. Nguyễn Nam Hưng Trợ lý NCKH, Liên chi hội trưởng HSV BMLLCT 2011, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam 2015, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam   TOEFL-ITP
460
 
7 ThS. Trương Vũ Long Bí thư LCĐ BMLLCT 2011, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
2015, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Việt Nam   TOEFL-ITP
447