Tổ Những NLCB của CNML

DANH SÁCH TỔ NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

TỔ CHUYÊN MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN

STT Chức danh, học vị
họ và tên
Chức
vụ
Đại học: năm
trường, nước
Thạc sỹ: năm,
trường, nước
Tiến sỹ: năm,
trường, nước
Ngoại ngữ: Thành thạo
hoặc TOEFL-ITP
1 TS. Đinh Cảnh Nhạc Trưởng Khoa
KHCB (GV kiêm nhiệm)
1984, Đại học sư phạm
Hà Nội, Việt Nam
  2003, Học viện CT-HCQG HCM,
Việt Nam
 
2 CN. Hoàng Thị Hải Yến Trợ lý
Đào tạo
2010, Đại học sư phạm
Hà Nội, Việt Nam
    TOEFL-ITP
477
3 ThS. Dương Thị Nhẫn Trợ lý
NCKH
2010, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam 2012, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam Đang học NCS tại Trường Đại học KHXH&NV, Hà Nội TOEFL-ITP
513
4 CN. Lương Thị Thu Trang Giảng viên 2007, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,      TOEFL-ITP
480
5 ThS. Nguyễn Thị Nương Trợ lý
CTHSSV
2011, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
2013, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
  TOEFL-ITP
483
6 ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy TBM, Tổ trưởng 2005, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam 2009, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam Học NCS (2014-2017) tại Học viện Chính trị Quốc gia HCM TOEFL-ITP 470
7 ThS. Nguyễn Nam Hưng Giảng viên 2011, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam     TOEFL-ITP
410
8 ThS. Trương Vũ Long Giảng viên 2011, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
    TOEFL-ITP
367
9 ThS. Ngô Minh Thương Giảng viên 2010, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
2012, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
  TOEFL-ITP
433