Trợ lý Bộ môn

DANH SÁCH TRỢ LÝ BỘ MÔN

STT Chức danh, học vị
họ và tên
Chức
vụ
Đại học: năm
trường, nước
Thạc sỹ: năm,
trường, nước
Tiến sỹ: năm,
trường, nước
Ngoại ngữ: Thành thạo
hoặc TOEFL-ITP
1 ThS. Nguyễn Thị Nga Trợ lý
Đào tạo
 2011, ĐH KHXH&NV - DHQGHN, Việt Nam  2014, ĐH KHXH&NV - DHQGHN, Việt Nam   TOEFL-ITP
503
2 ThS. Nguyễn Nam Hưng Trợ lý
NCKH
2011, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam 2014, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam   TOEFL-ITP
460
3 ThS. Trương Thị Thùy Liên Trợ lý
CTHSSV
2010, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
2012, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
  TOEFL-ITP
500

Tin mới hơn

Tin cũ hơn