Trợ lý Bộ môn

DANH SÁCH TRỢ LÝ BỘ MÔN

STT Chức danh, học vị
họ và tên
Chức
vụ
Đại học: năm
trường, nước
Thạc sỹ: năm,
trường, nước
Tiến sỹ: năm,
trường, nước
Ngoại ngữ: Thành thạo
hoặc TOEFL-ITP
1 CN. Hoàng Thị Hải Yến Trợ lý
Đào tạo
2010, Đại học sư phạm
Hà Nội, Việt Nam
    TOEFL-ITP
477
2 ThS. Dương Thị Nhẫn Trợ lý
NCKH
2010, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam 2012, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam Đang học NCS tại Trường Đại học KHXH&NV, Hà Nội TOEFL-ITP
513
3 ThS. Nguyễn Thị Nương Trợ lý
CTHSSV
2011, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
2013, Học viện Báo chí và Tuyên truyền,
Việt Nam
  TOEFL-ITP
483

Tin mới hơn

Tin cũ hơn