GIỚI HẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI Môn:ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCS VIỆT NAM Học kỳ II (năm học 2017 – 2018)

GIỚI HẠN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM KỲ III NĂM 2016-2017

 

Câu 1: Anh (chị) hãy trình bày chính sách thống trị của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Câu 2: Anh (chị) hãy trình bày sự chuyển biến của xã hội Việt Nam dưới chính sách thống trị của thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Câu 3: Anh (chị) hãy trình bày vai trò của Nguyễn Ái Quốc với việc tìm ra con đường cứu nước ở Việt Nam.

Câu 4: Anh (chị) hãy trình bày nội dung cơ bản của Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo trong Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản (1930).

Câu 5: Anh (chị) hãy trình bày nội dung của Luận cương chính trị tháng 10/1930.

Câu 6: Anh (chị) hãy trình bày nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ (phản đế và điền địa) trong giai đoạn 1936 – 1939?

Câu 7: Anh (chị) hãy giải thích tại sao Đảng ta lại đưa ra chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược trong giai đoạn 1939-1941?

Câu 8: Anh (chị) hãy trình bày chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng giai đoạn 1939 - 1945?

Câu 9: Anh (chị) hãy giải thích tại sao Đảng ta lại nhận định những năm đầu sau Cách mạng tháng Tám, vận mệnh dân tộc như “ngàn cân treo sợi tóc”?

Câu 10: Anh (chị) hãy trình nội dung của chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” được Đảng ta đề ra vào ngày 25-11-1945.

Câu 11: Anh (chị) hãy trình bày nội dung phương châm kháng chiến “toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh của Đảng ta đề ra trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp.

Câu 12:  Anh (chị) hãy trình bày hoàn cảnh nước ta sau tháng 7 – 1954.

Câu 13: Anh (chị) hãy trình bày mối quan hệ của cách mạng miền Bắc và miền Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, thống nhất Tổ quốc (1954 - 1975).

Câu 14: Anh (chị) hãy nêu đặc trưng của CNH thời kỳ trước đổi mới.

Câu 15: Anh (chị) hãy trình bày định hướng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp - nông thôn trong thời kỳ đổi mới.

Câu 16: Anh (chị) hãy trình bày định hướng của Đảng giải quyết vấn đề lao động việc làm ở nông thôn thời kỳ CNH, HĐH.

Câu 17: Anh (chị) hãy trình bày chủ trương của Đảng phát triển nhanh hơn ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ thời kỳ CNH, HĐH

Câu 18:  Anh (chị) hãy trình bày đặc điểm cơ chế quản lý kinh tế ở Việt Nam thời kỳ trước đổi mới.

Câu 19: Anh (chị) hãy trình bày mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta.

Câu 20: Anh (chị) hãy trình bày chủ trương hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường.

Câu 21: Anh (chị) hãy trình bày chủ trương xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.

Câu 22: Anh (chị) hãy trình bày chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.

Câu 23: Anh (chị) hãy trình bày chủ trương của Đảng về xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.

Câu 24: Anh (chị) hãy nêu những t­ư duy mới cơ bản của Đảng về xây dựng và phát triển văn hoá  từ 1986 đến nay.

Câu 25: Anh (chị) hãy trình bày quan điểm của Đảng về nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta trong thời kỳ đổi mới.

Câu 26: Anh (chị) hãy trình bày các quan điểm giải quyết các vấn đề xã hội trong công cuộc đổi mới của Đảng ta hiện nay.

Câu 27: Anh (chị) hãy trình bày những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 1975 – 1986.

Câu 28: Anh (chị) hãy trình bày yêu cầu và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam đối với việc hình thành đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới.

Câu 29: Anh (chị) hãy trình bày thành tựu của Việt Nam trong việc mở rộng quan hệ đối ngoại theo hướng đa phương hóa, đa dạng hóa thời kỳ đổi mới.

Câu 30: Anh (chị) hãy trình bày thành tựu của Việt Nam trong việc tham gia các tổ chức kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn