Ban Chủ nhiệm Bộ môn

DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM BỘ MÔN


STT Chức danh, học vị
họ và tên
Chức
vụ
Đại học: năm
trường, nước
Thạc sỹ: năm,
trường, nước
Tiến sỹ: năm,
trường, nước
Ngoại ngữ: Thành thạo
hoặc TOEFL-ITP
1 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy Trưởng BM 2005, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam 2009, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam 2019, tại Học viện Chính trị Quốc gia HCM TOEFL-ITP
470
2 TS. Nguyễn Thị Vân Phó Trưởng
BM
2006, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam 2010, ĐH KHXH&NV-ĐHQGHN, Việt Nam  2018, tại Học viện Khoa học Xã hội TOEFL-ITP
473