Đề cương chi tiết các học phần

 

 Đề cương chi tiết các học phần

STT

Nội dung

1

Mục lục

2

Đề cương chi tiết học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin(Học phần 1)

3

Đề cương chi tiết học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin(Học phần 2)

4

Đề cương chi tiết học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

Đề cương chi tiết học phần môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

6

Đề cương học phần Xã hội học

P/s: Xem nội dung đề cương chi tiết môn học tại file đính kèm

Tin mới hơn

Tin cũ hơn