GIỚI HẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI Môn: Tư Tưởng Hồ Chí Minh Học kỳ II (năm học 2017 – 2018)

GIỚI HẠN NGÂN HÀNG CÂU HỎI

Môn: Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Học kỳ II (năm học 2017 – 2018)

 

CHƯƠNG 1

1.1. Trình bày bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?

1.3. Trình bày các tiền đề tư tưởng lý luận góp phần hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?

1.6. Trình bày quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh?

1.10. Trình bày giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới?

CHƯƠNG 2

2.5. Tại sao Hồ Chí Minh khẳng định: cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản?

2.7. Tại sao Hồ Chí Minh khẳng định: Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc?

2.9. Trình bày nội dung luận điểm: Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc?

2.11. Trình bày nội dung luận điểm: Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực?

CHƯƠNG 3

3.2. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

3.6. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

3.7. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

CHƯƠNG 4

4.1. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?

4.4.Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam?

4.5. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam?

4.7.Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền?

4.10. Tại sao Hồ Chí Minh khẳng định: Xây dựng  Đảng – quy luật tồn tại và phát triển của Đảng? Trình bày nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Namvề tư tưởng, lý luận theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

4.11. Tại sao Hồ Chí Minh khẳng định: Xây dựng  Đảng – quy luật tồn tại và phát triển của Đảng? Trình bày nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Namvề chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

CHƯƠNG 5

5.1. Tại sao đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, quyết định sự thành công của cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

5.5. Điều kiện để thực hiện khối đại đoàn kết dân tộc theo Hồ Chí Minh là gì?

5.8. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về sự cần thiết phải đoàn kết quốc tế?

CHƯƠNG 6

6.1. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân?

6.6.  Trình bày sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trong quan điểm Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân và tính dân tộc?

6.7. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ?

6.9. Để xây dựng nhà nước trong sạch, hoạt động có hiệu quả theo Hồ Chí Minh cần phải làm gì?

CHƯƠNG 7

7.2. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề chung của văn hóa?

7.6. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục?

7.9. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về những phẩm chất đạo đức cách mạng của con người Việt Nam trong thời đại mới?

7.10. Trình bày những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

7.11. Vì sao sinh viên phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?

7.13. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người?

Tin mới hơn

Tin cũ hơn