Tiến trình đào tạo các môn LLCT

Tiến trình đào tạo các môn LLCT

-          Các môn bắt buộc:

+ Học kì 1: BAS114. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, học phần 1 (2TC)

+ Học kì 2: BAS113. Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, học phần 2 (3TC)

+ Học kì 3: BAS110 . Tư tưởng Hồ Chí Minh (2TC)

+ Học kì 4: BAS101. Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản (3TC)

+ Năm thứ nhất hoặc năm thứ hai: FIM270. Pháp luật đại cương (2TC)

-          Môn tự chọn:

Năm thứ nhất: BAS119. Xã hội học (2TC)

Tin mới hơn

Tin cũ hơn