Giới hạn ngân hàng câu hỏi thi NNLCB của CML (Học phần II)

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI VẤN ĐÁP HỌC PHẦN

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN HP2

Câu 1: Phân tích điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa? Cho ví dụ minh họa?

Câu 2: Phân tích đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá. Cho ví dụ minh họa.

Câu 3: Hàng hóa là gì? Phân tích hai thuộc tính của hàng hóa? Cho ví dụ.

Câu 4: Phân tích tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa? Cho ví dụ.

Câu 5: Lượng giá trị hàng hóa là gì? Hãy phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới lượng giá trị hàng hóa?

Câu 6: Anh (chị) hãy phân tích các chức năng cơ bản của tiền tệ? Liên hệ với tiền giấy ở Việt Nam?

Câu 7: Anh (chị) hãy trình bày nội dung và tác động của quy luật giá trị? Cho ví dụ minh họa?

Câu 8: Phân tích công thức chung của tư bản và mâu thuẫn của nó.

Câu 9: Anh (Chị) hãy cho biết khi nào sức lao động trở thành hàng hóa? Phân tích các thuộc tính của hàng hóa sức lao động?

Câu 10: Anh (Chị) hãy phân tích bản chất của tư bản? Làm rõ vai trò của tư bản bất biến và tư bản khả biến trong quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong xã hội tư bản?

Câu 11: So sánh phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và  phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối trong chủ nghĩa tư bản?

Câu 12: Tại sao nói sản xuất giá trị thặng dư tương đối là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản? Cho ví dụ minh họa?

Câu 13: Tiền công trong chủ nghĩa tư bản là gì? Nêu hai hình thức cơ bản của tiền công? phân biệt tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế?

Câu 14: Phân biệt quá trình tích tụ và tập trung tư bản? Quá trình tích tụ và tập trung tư bản tác động đến nhau như thế nào?

Câu 15: Tuần hoàn tư bản là gì? Điều kiện để tuần hoàn tư bản diễn ra liên tục?

Câu 16: trình bày cơ sở và ý nghĩa của việc phân chia tư bản thành tư bản bất biến, tư bản khả biến, tư bản cố định và tư bản lưu động?

Câu 17: Phân tích bản chất và nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản?

Câu 18: So sánh phí sản xuất tư bản chủ nghĩa với chi phí thực tế để sản xuất ra hàng hóa? Tại sao nói sự xuất hiện khái niệm chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa đã che đậy bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản?

Câu 19: Lợi nhuận là gì? Hãy phân biệt lợi nhuận với giá trị thặng dư? Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này?

Câu 20: Phân biệt tư bản ngân hàng với tư bản cho vay? Cho ví dụ?

Câu 21: Phân tích nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Cho ví dụ minh họa.

Câu 22: Phân tích các đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền.

Câu 23: Phân tích các nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Cho ví dụ minh họa.

Câu 24: Phân tích những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

Câu 25: Trình bày những nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại? Cho ví dụ minh họa.

Câu 26: Phân tích vai trò và hạn chế của chủ nghĩa tư bản? Cho ví dụ minh họa.

Câu 27: Phân tích nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Liên hệ với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam?

Câu 28: Trình bày những điều kiện khách quan quy định nên sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Liên hệ với Việt Nam.

Câu 29: Trình bày vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Liên hệ với Việt Nam?

Câu 30: Cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì? phân tích nội dung của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với Việt Nam?

Câu 31: Phân tích những đặc điểm thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội? Liên hệ Việt Nam?

Câu 32: Phân tích những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với Việt Nam.

Câu 33: Trình bày đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với Việt Nam.

Câu 34: Trình bày những đặc trưng cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với Việt Nam.

Câu 35: Phân tích tính tất yếu khách quan của việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với Việt Nam.

Câu 36: Trình bày những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc. Liên hệ với Việt Nam.

Câu 37: Tôn giáo là gì? Tại sao trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong xã hội xã hội chủ nghĩa tôn giáo vẫn tồn tại?

Câu 38: Trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội. Liên hệ với Việt Nam.

Câu 39: Trình bày những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Liên hệ với Việt Nam.

Câu 40: Anh (chị) hãy cho biết tương lai của xã hội loài người là gì theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin?

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn