Kế hoạch hoạt động Đoàn thanh niên BM Lý luận Chính trị năm học 2019 - 2020

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

LCĐ – LCH BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Thái Nguyên, ngày 22  tháng  8 năm 2019

 

KẾ HOẠCH  

HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2019 – 2020

          Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, thực hiện kế hoạch tổ chức triển khai Công tác thanh niên năm học 2019 – 2020 của Bộ môn Lý luận Chính trị. BCH LCĐ Bộ môn Lý luận Chính trị xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020 với những nội dung cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
    1. 1.     Mục đích

Xây dựng kế hoạch làm cơ sở cho việc tổ chức, thực hiện các hoạt động phong trào trong năm học 2019 – 2020  của LCĐ Bô môn, đồng thời cung cấp thông tin tạo điều kiện cho việc quản lý, nắm bắt và hỗ trợ của Đoàn trường.

Cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm của LCĐ trong năm học 2019 - 2020

  1. 2.     Yêu cầu

Xây dựng kế hoạch căn cứ vào tình hình thực tiễn, năng lực của LCĐ, đồng thời nhất quán với tinh thần chỉ đạo chung của Đoàn trường. Các hoạt động dự kiến triển khai cần đảm bảo tính khả thi, nhất quán với tinh thần chỉ đạo chung của Chi Ủy Bộ môn, Đoàn trường và nhiệm vụ trọng tâm của LCĐ trong năm học 2019 – 2020. Các hoạt động dự kiến thực hiện cần được xây dựng rõ ràng về thời gian, địa điểm, thành phần.

  1. NỘI DUNG
    1. 1.     Nhiệm vụ trọng tâm

-          Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên – sinh viên. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Nhà trường.

-         Cải thiện kết quả học tập và rèn luyện cho đoàn viên – sinh viên.

-         Góp phần xây dựng môi trường học tập ngoại ngữ và thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ cho đoàn viên – sinh viên.

-         Nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên – sinh viên với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội.

  1. 2.     Kế hoạch cụ thể

STT

Hoạt động

Thời gian dự kiến

Địa điểm dự kiến

Thực hiện

Ghi chú

1

Tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác đoàn đoàn thanh niên và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019 – Kiện toàn BCH LCĐ nhiệm kỳ 2017 – 2019 (năm học 2019 – 2020)”.

Quý III năm 2019

(Tháng 9/2019)

Phòng 304-A5

BCH LCĐ

 

2

Tổ chức “Giải bóng đá sinh viên Bộ môn Lý luận Chính trị năm 2019”

 

Quý IV năm 2019

(Tháng 10/2019)

Sân cỏ nhân tạo ĐH KTCN

BCH LCĐ

 

3

Tổ chức hoạt động “Đoàn thanh niên BM LLCT tìm hiểu truyền thống xây dựng và phát triển của Nhà trường”.

Quý IV năm 2019

(Tháng 12/2019)

Phòng truyền thống trường ĐH KTCN

BCH LCĐ

 

4

Tổ chức hoạt động “Đoàn thanh niên BM LLCT tìm hiểu  lịch sử quân đội Việt Nam”.

Quý IV năm 2019

(Tháng 12/2019)

Bảo tàng lịch sử quân đội Việt Nam (TP.Thái Nguyên)

BCH LCĐ

 

5

Tổ chức 1 trong 2 cuộc thi (English Festival, Golden Bell Challenge) Cấp LCĐ theo fomat của Đoàn trường

Quý I năm 2020

(Tháng 2 - 3/2020)

ĐH KTCN

BCH LCĐ & Ban cố vấn của Đoàn trường

 

6

Tổ chức hoạt động “Đoàn thanh niên BM LLCT về nguồn” 

Quý I năm 2020

(Tháng 3/2020)

khu tưởng niệm TNXP 915 (TP. Thái Nguyên)

BCH LCĐ

 

7

Tổ chức hoạt động “Đoàn thanh niên BM LLCT tình nguyện vì môi trường”

Quý II năm 2020

(Tháng 4/2020)

Trường ĐH KTCN

BCH LCĐ

 

  1. 3.     Tổ chức thực hiện

BCH Liên chi đoàn xin ý kiến Chi Ủy, BCH Đoàn trường, báo cáo, xin thông qua kế hoạch cụ thể từng hoạt động. BCH LCĐ thành lập ban tổ chức cho các hoạt động. Ban tổ chức phối hợp với những bộ phận liên quan và các chi đoàn tổ chức thực hiện. Sau các hoạt động LCĐ tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm.

Các bí thư chi đoàn nắm rõ hoạt động, triển khai đến từng đoàn viên, đôn đốc, quản lý trực tiếp đoàn viên trong quá trình tổ chức hoạt động.

Đoàn viên các chi đoàn tham gia các hoạt động tự giác, có ý thức xây dựng.

  1. III.           ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để Liên chi đoàn có thể thực hiện đúng kế hoạch đã xây dựng và triển khai tốt các hoạt động theo dự kiến, cần được sự quan tâm sát sao, của Chi Ủy, sự hỗ trợ về cả vật chất lẫn tinh thần của BCH Đoàn trường và sự phối hợp của các tổ chức liên quan.

Trên đây là kế hoạch hoạt động trong năm học 2019 – 2020 của Liên chi đoàn Bộ môn Lý luận Chính trị.

ĐOÀN TRƯỜNG

BCN

BM LLCT

CHI ỦY

BM LLCT

TM/BCH LCĐ

BT LCĐ

 

 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn