Chú trọng giáo dục lịch sử Đảng trong công tác xây dựng Đảng

Đây là nội dung xuyên suốt tại Chỉ thị 20-CT/TWcủa Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. 

Theo đó, để nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể CT - XH tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:     

- Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức trong toàn Đảng và toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng.

- Chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lịch sử Đảng có kiến thức chuyên ngành, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm; bảo đảm điều kiện, cơ sở vật chất, kinh phí.

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, tính khách quan, khoa học của các công trình lịch sử Đảng ở các cấp; chú trọng nghiên cứu, biên soạn biên niên sự kiện lịch sử Đảng và các văn kiện Đảng khác.

Xem chi tiết thêm tại Chỉ thị 20-CT/TW có hiệu lực kể từ ngày 18/01/2018.

Xem toàn văn văn bản Xem lược đồ các văn bản liên quan Tải về

Tin mới hơn

Tin cũ hơn