ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 1. 1.      Tên học phần

Tiếng Việt: Tư tưởng Hồ Chí Minh   

Tiếng Anh: Ho Chi Minh ideology

 1. 2.        Mã số:  
 2. 3.        Thời lượng: 02 tín chỉ 

Lý thuyết 

Thực hành 

Thí nghiệm

30

0

0

 1. 4.        Các học phần học tiên quyết, học phần học trước và song hành

 Học phần học trước: Những NLCB của Chủ nghĩa Mác - Lênin( HP1,2) 

 1. 5.        Mô tả vắn tắt học phần 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là môn khoa học chính trị bao gồm hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam.

 1. 6.        Vị trí của học phần trong chương trình đào tạo 

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một học phần cơ bản trong hệ thống các môn Lý luận Chính trị. Dựa trên những kiến thức đã được trang bị về thế giới quan, phương pháp luận, các nguyên lí, các quy luật và các cặp phạm trù (được trang bị ở học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, học phần 1); cùng với những kiến thức về học thuyết giá trị, giá trị thặng dư, về chủ nghĩa tư bản độc quyền; về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và CNXH (được trang bị ở học phần Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, học phần 2). Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ trang bị những kiến thức để phục vụ cho việc nghiên cứu, vận dụng, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, môn học tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với môn học Những nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin là cơ sở, nền tảng của môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 1. 7.      Mục tiêu của học phần đối với người học

Kiến thức 

 1. Nắm được đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa của việc học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh

2. Hiểu được cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

 1. Nắm vững được những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về: vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc, về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về dân chủ và xây dựng nhà nước cả dân do dân và vì dân và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới. 

Kỹ năng

 1. Về tư duy: Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác.
 2. Về thái độ chính trị: Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị. 
 3. 8.       Tài liệu học tập

Sách, giáo trình chính:

[1]. Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh; Nxb Chính trị Quốc gia - Hà Nội; 2016.

Ghi chú: Tài liệu hiện có tại Bộ môn, dạng sách.

Tài liệu tham khảo:

[2]. Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn kiện Đảng toàn tập;  Nxb Chính trị quốc gia - Hà Nội; 2002.

Ghi chú: Tài liệu hiện có tại thư viện trường, dạng sách.

[3]. V.I.Lênin; Toàn tập; Nxb Chính trị Quốc gia – Hà Nội; 2005.

Ghi chú: Tài liệu chưa có, cần bổ sung.

   [4]. C. Mác - Ph. Ăngghen; Toàn tập; Nxb Chính trị quốc gia - Hà Nội; 2004

Ghi chú: Tài liệu hiện có tại thư viện trường, dạng sách.

 [5].  Hồ Chí Minh; Toàn tập; Nxb Chính trị quốc gia - Hà Nội;  2011.

Ghi chú: Tài liệu hiện có tại Bộ môn, dạng ebook.

 [6]. Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử;  Nxb Chính trị quốc gia - Hà Nội; 2008.

Ghi chú: Tài liệu chưa có, cần bổ sung.

 [7]. GS. Song Thành; Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng lỗi lạc;  Nxb Lý luận chính trị - Hà Nội;  2005.

Ghi chú: Tài liệu hiện có tại Bộ môn, dạng sách.

 1. 9.      Nội dung học phần

 Người biên soạn: ThS. Lương Thị Thúy Nga; ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng;

                              ThS. Phạm Thị Cẩm Ly;  ThS. Ngô Thị Phương Thảo

STT

NỘI DUNG

Ghi chú

1

Chương MĐ. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN HỌC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

I. Đối tượng nghiên cứu

II. Phương pháp nghiên cứu

III. Ý nghĩa của việc học tập môn học đối với sinh viên

 

2

Chương I. CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh

II. Quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

III. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

 

3

Chương II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VÂN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc

 

4

Chương III. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

II. Con đường, biện pháp quá độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 

 5

Chương IV. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

I. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh

 

6

Chương V. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết kết dân tộc

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế

 

7

Chương VI. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN

I. Xây dựng Nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân

II. Quan điểm của Hồ Chí  Minh về sự  thống nhất giữa bản chất  giai cấp công nhân với tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước

III. Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý  mạnh mẽ

IV. Xây dựng nhà nước trong sạch vững mạnh, hoạt động có hiệu quả

 

8

Chương VII: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI

I. Những quan điểm cơ bản của Hồ  Chí Minh về văn hóa

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

III. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới

 

10. Đánh giá người học

- Đánh giá quá trình học phần (40% kể cả điểm chuyên cần)                    

Nội dung hoặc mục tiêu

Hình thức đánh giá

Quiz

Bài tập nộp

Tiểu luận

Thực hành/ Thí nghiệm

Kiểm tra quá trình

 1. Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

13.4%

 

 

0

0

13,3%

 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng giải phóng dân tộc

0

0

 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

0

0

 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam

0

0

13.3

 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

 

 

 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân

0

0

 

 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới

0

0

 

 

 

- Đánh giá kết thúc học phần (60%) 

Hình thức

Vấn đáp

Thời lượng

Theo quy định hỏi thi vấn đáp

Nội dung đánh giá

- Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh và ý nghĩa học tập môn học

- Cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

- Những nội dung cơ bản Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Liên hệ bản thân

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

 

 

 

ThS Nguyễn Thị Thu Thủy

TỔ TRƯỞNG TỔ CHUYÊN MÔN

 

 

 

 

ThS Lương Thị Thúy Nga

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn