Nội dung Xemina khoa học bằng tiếng Anh lần 2 (tháng 4 năm 2018)

15, Tháng 4, 2018

Nội dung báo cáo Xemina khoa học bằng tiếng Anh lần 1 (tháng 4/2018) - Cô Nguyễn Thị Vân

8, Tháng 4, 2018

Kế hoạch Xemina khoa học bằng tiếng Anh Bộ môn LLCT - Quý 2 năm 2018

7, Tháng 4, 2018

Bộ môn LLCT tổ chức xemina khoa học lần 2 - tháng 3/2018

31, Tháng 3, 2018

Nội dung báo cáo xemina khoa học bằng tiếng Anh lần 2 (tháng 3/2018)

28, Tháng 3, 2018

Bộ môn Lý luận Chính trị - Kế hoạch tổ chức Xemina khoa học bằng tiếng Anh lần 2 - tháng 3/2018

28, Tháng 3, 2018

Bộ môn Lý luận Chính trị tổ chức xemina khoa học lần 1 - tháng 3/2018

17, Tháng 3, 2018

Nội dung báo cáo Xemina khoa học bằng tiếng Anh - Tháng 3 năm 2018

13, Tháng 3, 2018

KẾ HOACH SEMINA KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ (THÁNG 3/2018)

11, Tháng 3, 2018

Thông báo về việc Tổ chức Hội thảo Câu lạc bộ Các trường kỹ thuật lần thứ 52

13, Tháng 2, 2018

Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN bắt đầu thực hiện từ năm 2019 tỉnh Quảng Ninh

11, Tháng 2, 2018

Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KHCN năm 2019 tỉnh Bắc Cạn

10, Tháng 2, 2018

Bộ môn Lý luận Chính trị tổ chức Hội nghị "Trao đổi kinh nghiệm học tập cho sinh viên K53"

14, Tháng 11, 2017

Thư mời viết bài Hội thảo CLB Khoa học Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 51

1, Tháng 6, 2017

Thông báo về việc tổ chức hướng dẫn chia sẻ và trao đổi thông tin về đăng ký phát minh, sáng chế và luật sở hữu trí tuệ

1, Tháng 6, 2017
Page 1/2 <12>