Ngân hàng câu hỏi thi vấn đáp Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, HP 2

Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Nội dung đánh giá thi kết thúc học phần

Kiểm tra đánh giá những kiến thức SV đã thu nhận được thông qua việc trả lời một số câu hỏi cơ bản thuộc nội dung của học phần đã học.

2. Phương pháp đánh giá

-  Thi vấn đáp.

-  Thời gian chuẩn bị làm bài thi: 15 phút

- Tỷ trọng điểm thi kết thúc học phần trong tổng số điểm của học phần: 60%.

3. Nguyên tắc tổ hợp đề thi

- Các câu hỏi chính trong đề thi phải được tổ hợp từ ngân hàng câu hỏi của học phần.

- Số câu hỏi trong một đề thi 2 câu. Câu hỏi chính sẽ có trong đề thi (7 điểm) và 1 câu hỏi phụ CBCT hỏi trực tiếp tại phòng thi (3 điểm).

Phần II. NỘI DUNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI

CHƯƠNG 4

4.1. Phân tích điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa? Cho ví dụ minh họa?

4.2 Phân tích đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá. Cho ví dụ minh họa.

4.3 Sản xuất hàng hóa có những hạn chế gì? Cho ví dụ minh họa? Nền kinh tế Việt Nam phải làm gì để khắc phục những hạn chế này?

4.4 Hàng hóa là gì? Phân tích hai thuộc tính của hàng hóa? Cho ví dụ.    

4.5. Theo anh (chị) giá trị sử dụng của hàng hóa có quyết định được giá trị của hàng hóa không? Tại sao? Cho ví dụ minh họa?

4.6 Anh (chị) hãy phân tích tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa? Cho ví dụ minh họa.

4.7 Lượng giá trị hàng hóa là gì? Những biện pháp làm giảm lượng giá trị hàng hóa?

4.8 Anh (chị) hãy phân tích nguồn gốc và bản chất của tiền tệ. Liên hệ với tiền giấy của Việt Nam.

4.9 Tại sao nói tiền tệ là hàng hóa đặc biệt? Vàng có phải là tiền tệ không? Phân biệt vàng với tư cách hàng hóa thông thường, vàng với tư cách hàng hóa đặc biệt? Cho ví dụ minh họa.

4.10 Anh (chị) hãy phân tích các chức năng cơ bản của tiền tệ? Liên hệ với tiền giấy ở Việt Nam?    

4.11 Anh (chị) hãy trình bày nội dung và tác động của quy luật giá trị? Cho ví dụ minh họa.

 

CHƯƠNG 5

 

5.1 Anh (chị) hãy phân tích công thức chung của tư bản và mâu thuẫn của nó.

5.2 Anh (chị) hãy cho biết khi nào sức lao động trở thành hàng hóa? Phân tích các thuộc tính của hàng hóa sức lao động?

5.3 Anh (chị) hãy phân tích bản chất của tư bản? Làm rõ vai trò của tư bản bất biến và tư bản khả biến trong quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong xã hội tư bản? 

5.4 Anh (chị) hãy so sánh phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và  phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối trong chủ nghĩa tư bản? Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này?

5.5 Tại sao nói sản xuất giá trị thặng dư là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản? Cho ví dụ minh họa?

5.6 Tiền công trong chủ nghĩa tư bản là gì? Nêu hai hình thức cơ bản của tiền công? phân biệt tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế?

5.7 Anh (chị) hãy phân biệt tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế? Nêu mối quan hệ giữa tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế? 

5.8 Anh (chị) hãy phân tích thực chất và động cơ của tích lũy tư bản.

5.9 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quy mô tích lũy tư bản?

5.10 Anh (chị) hãy phân biệt quá trình tích tụ và tập trung tư bản? Quá trình tích tụ và tập trung tư bản tác động đến nhau như thế nào?

5.11 Tuần hoàn tư bản là gì? Điều kiện để tuần hoàn tư bản diễn ra liên tục?

5.12 Hãy làm rõ các khái niệm: chu chuyển tư bản, thời gian chu chuyển và tốc độ chu chuyển của tư bản. Biện pháp làm tăng tốc độ chu chuyển của tư bản?

5.13 Anh (chị) hãy trình bày cơ sở và ý nghĩa của việc phân chia tư bản thành tư bản cố định và tư bản lưu động?

5.14  Phân tích bản chất và nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản? Cho ví dụ về một số cuộc khủng hoảng kinh tế đã xảy ra?

5.15 So sánh phí sản xuất tư bản chủ nghĩa với chi phí thực tế để sản xuất ra hàng hóa? Tại sao nói sự xuất hiện khái niệm chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa đã che đậy bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản?

5.16 Lợi nhuận là gì? Hãy phân biệt lợi nhuận với giá trị thặng dư? Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này?

5.17 Anh (chị) hãy cho biết giá trị thị trường của hàng hóa và lợi nhuận bình quân được hình thành như thế nào?

5.18 Lợi nhuận thương nghiệp là gì? Quá trình phân chia giá trị thặng dư giữa nhà tư bản công nghiệp và nhà tư bản thương nghiệp diễn ra như thế nào?

5.19. Tư bản cho vay là gì? Tại sao lại gọi Tư bản cho vay là hàng hóa đặc biệt?

5.20. Tư bản ngân hàng là gì? Làm rõ lợi nhuận ngân hàng? Cho ví dụ.

5.21. Công ty cổ phần là gì? Làm rõ thế nào là tư bản giả? Cho ví dụ.

5.22 Anh (chị) hãy làm rõ bản chất và các hình thức của địa tô tư bản chủ nghĩa.

CHƯƠNG 6

6.1 Anh (chị) hãy phân tích nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Cho ví dụ minh họa.

6.2 Anh (chị) hãy phân tích các đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền.

6.3 Anh (chị) hãy phân tích các nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Cho ví dụ minh họa.

6.4 Anh (chị) hãy phân tích những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

6.5 Anh (chị) hãy trình bày những nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại? Cho ví dụ minh họa.

6.6 Anh (chị) hãy phân tích vai trò và hạn chế của chủ nghĩa tư bản? Cho ví dụ minh họa.

CHƯƠNG 7 

 

7.1 Anh (chị) hãy phân tích nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Liên hệ với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam?

7.2 Vì sao nói: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân có tính tất yếu khách quan trong quá trình phát triển của xã hội loài người?

7.3 Tại sao nói: Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định đến thắng lợi của việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Liên hệ với Việt Nam?

7.4 Anh (chị) hãy phân tích để thấy rằng cách mạng xã hội chủ nghĩa là một tất yếu khách quan. Liên hệ với Việt Nam.

7.5 Anh (chị) hãy phân tích nội dung của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với Việt Nam?

7.6 Anh (chị) hãy phân tích tính tất yếu của thời kì quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin.

7.7 Phân tích những đặc điểm thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội? Liên hệ Việt Nam?

7.8 Phân tích những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với Việt Nam.

 

CHƯƠNG 8

8.1 Anh (chị) hãy trình bày đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với Việt Nam.

8.2 Anh (chị) hãy phân tích tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với Việt Nam.

8.3 Anh (chị) hãy trình bày những đặc trưng cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với Việt Nam.

8.4 Anh (chị) hãy phân tích tính tất yếu khách quan của việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với Việt Nam.

8.5 Phân tích tính tất yếu khách quan của việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với Việt Nam.

8.6 Anh (chị) hãy phân tích nội dung cơ bản của nền văn hoá xã hội chủ nghĩa.

8.7  Dân tộc là gì? Phân tích các xu hướng khách quan hình thành dân tộc? Liên hệ với Việt Nam.

8.8 Trình bày những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc. Liên hệ với Việt Nam.

8.9 Anh (chị) hãy nêu khái niệm tôn giáo? Tại sao trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong xã hội xã hội chủ nghĩa tôn giáo vẫn tồn tại?

8.10 Trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội. Liên hệ với Việt Nam.

 

CHƯƠNG 9

9.1 Anh (Chị) hãy nêu nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hôi Xô Viết? Rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam?

9.2 Anh (chị) hãy trình bày những mặt tích cực và hạn chế của chủ nghĩa xã hội hiện thực. Liên hệ với Việt Nam.

9.3 Anh (chị) hãy cho biết tương lai của xã hội loài người là gì theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin? Liên hệ với Việt Nam.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn