Tổng hợp sáng kiến Nghiên cứu khoa học Bộ môn Lý luận Chính trị (năm học 2018 - 2019)

    MẪU KÊ KHAI THÀNH TÍCH THAY THẾ TIÊU CHUẨN SÁNG KIẾN  
      Bộ môn: Lý luận Chính trị - 2018-2019    
                 
STT Họ và Tên Tên  sáng kiến (nếu là bài báo, đề tài thì kê khai tất cả tên tác giả tham gia, tên bài báo, tạp chí.., thời gian, mã số của đề tài ) Thời gian Mức độ tham gia Cấp bài báo, đề tài Số thành viên Ghi chú
1 Phạm Thị Cẩm Ly 1. Phạm Thị Cẩm Ly:  Tìm Hiểu 6 nguyên tắc hoạt động của bộ máy nhà nước trong Hiến Pháp 1946, Tạp Chí Dân tộc, số 207, trang 15 – 17. 6/2018 Tác giả số 1 TCQG 1  
2. Phạm Thị Cẩm Ly:   Triết học Mác-Lênin từ con người đến con người và ý nghĩa trong việc phát triển nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay, Tạp Chí Môi trường và Xã hội, trang 30-32 4/2018 Tác giả số 1 TCQG 1  
3. Phạm Thị Cẩm Ly: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cho thanh niên trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Tạp Chí Khoa học Đại học Tân Trào, trang 105-109 9/2018 Tác giả số 1 TCQG 1  
4. Pham Thi Cam Ly: Morals of Vietnamese student in the context of market economy and international integration, IJRDO – Journal of Educational Research, p.7-12 Dec,2018 Tác giả số 1 TCQT 1  
2 Nguyễn Thị   Nga Nguyễn Thị Nga: Vị trí của giảng viên trường Đại học trong nền kinh tế tri thức,  mã số T2016-83 12/2018 Chủ nhiệm đề tài Đề tài cấp
 cơ sở
1  
Nguyễn Thị Nga: Nhiệm vụ của giảng viên trường đại học trong nền kinh tế tri thức, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 5/2019 Tác giả số 1 TCQG 1 Thiếu minh chứng
3 Dương Thị Nhẫn Dương Thị Nhẫn, University autonomy – a solution for university education improvement in Vietnam, Hội thảo khoa học quốc tế: Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay: xu hướng Việt Nam và thế giới, 12/2018, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, tr.257-263 12/2018 Tác giả số 1 HTQT 1  
4 Ngô Thị Phương  Thảo Ngô Thị Phương Thảo: Developing high quality labour force in Viet Nam in the 4th industrial revolution’s background, Hội thảo khoa học quốc tế: “ Cách mạng công nghiệp 4.0: cơ hội và thách thức đối với phát triển kinh tế Việt Nam”, tập 2,tr. 282 – tr. 293, ISN: 978 604 55 3231 7


08/2018 Tác giả số 1 Hội thảo quốc tế 1  
Ngô Thị Phương Thảo: HO CHI MINH’S political perspective on the VIET NAM – AMERICAL relationship for the purpose of independence and freedom in the period of 1945 – 1946, IJRDO-Journal of Educational Research, tr 16-25, ISSN: 2456-2947 11/2018 Tác giả số 1 Tạp chí quốc tế 1  
Hoàng Thị Hải Yến - Ngô Thị Phương Thảo: IMPROVING QUALITY IN SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES FOR THE FORCE OF TEACHERS IN UNIVERSITIES NOWADAY,  Hội thảo khoa học quốc tế: Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay: xu hướng Việt Nam và thế giới” tr. 877 – tr. 885, ISBN: 978 604946 493 5 12/2018 Tác giả số 2 Hội thảo quốc tế 2  
Ngô Thị Phương Thảo: USING E-LEARNING IN HIGHER EDUCATION IN VIETNAM IN THE CONTEXT OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION,Hội thảo khoa học quốc tế: Tự chủ hoạt động khoa học công nghệ tại các trường đại học đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0”, tr. 451 – tr. 459.  ISBN: 978 604 62 4759 3

1/ 2019 Tác giả số 1 Hội thảo quốc tế 1  
5 Ngô Minh Thương Ngô Minh Thương: Nhà nước pháp quyền khái niệm và đặc trưng cơ bản, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 409, 7/2018, tr 16-18. 7/2018 Tác giả số 1 TCQG 1  
Nhận thức về xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 410, 8/2018, tr 16-18. 8/2018 Tác giả số 1 TCQT 1  
6 Nguyễn Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Thu Thủy: Tăng cường giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng hiện nay, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, số tháng 11/2018, ISSN: 1859-2694; tr 33-34. 11/2018 Tác giả số 1 TCQG 1  
Nguyễn Thị Thu Thủy: Phát triển văn hóa Việt Nam trong điều kiện hiện nay, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, số 414 tháng 12/2018, ISSN: 0866-8655; tr 27-29. 12/2018 Tác giả số 1 TCQG 1  
7 Lương Thị Thúy Nga Lương Thị Thúy Nga: Học tập và làm theo phong cách nêu gương trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, Tạp chí Dân tộc, số 210, 9/2018, tr.7-10. 9/2018 Tác giả số 1 TCQG 1  
8 Nguyễn Nam Hưng Nguyễn Nam Hưng: Tìm hiểu phong cách làm việc quần chúng của Hồ Chí Minh- vận dụng vào công tác Đoàn thanh niên tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên,  Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số Đặc biệt tháng 1/2019, tr. 251-255. 1/2019 Tác giả số 2 TCQG 2  
9 Trương Vũ  Long Trương Vũ Long: Tìm hiểu phong cách làm việc quần chúng của Hồ Chí Minh- vận dụng vào công tác Đoàn thanh niên tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên,  Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số Đặc biệt tháng 1/2019, tr. 251-255. 1/2019 Tác giả số 1 TCQG 2  
10 Hoàng Thị Hải Yến Hoàng Thị Hải Yến - Ngô Thị Phương Thảo: Improving quality in scientific research activities for the force of teachers in universities nowaday, Hội thảo quốc tế: Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong bối cảnh hiện nay: xu thế Việt Nam và thế giới, 12/2018, tr 877-886. 12/2018 Tác giả số 1 HTQT 2  
11 Trương Thị Thùy  Liên Overview of the industrial revolution 4.0 and some impacts on sustainable business, HTQT: "Business sustainability in the context of industry 4.0", tr.245-252 09/2018 Tác giả số 1 HTQT 1  
Developing the sustainable agriculture in Vietnam in the context of the international integration, HTQT: "Socio-Economic and Environmental issues in Development", tr1085-1097. 05/2019 Tác giả số 1 HTQT 1  
12 Nguyễn Thị Vân Nghiên cứu khoa học ở trường Đại học trong thời kỳ cách mạng Công nghiệp 4.0 Dec-18 Tác giả số 2 Tạp chí 2  

Tin mới hơn

Tin cũ hơn