Giới hạn ông tập môn Những NLCB của Chủ nghĩa Mác - Lênin (HPII) - HKII năm học 2018 - 2019

GIỚI HẠN CÂU HỎI ÔN THI HỌC PHẦN

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN HP2

Học kỳ 2, năm học 2018-2019

 

Câu 1: Phân tích điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa? Cho ví dụ minh họa?

Câu 2: Phân tích đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá. Cho ví dụ minh họa.

Câu 3: Hàng hóa là gì? Phân tích hai thuộc tính của hàng hóa? Cho ví dụ.    

Câu 4: Anh (chị) hãy phân tích các chức năng cơ bản của tiền tệ? Liên hệ với tiền giấy ở Việt Nam?   

Câu 5: Vàng có phải là tiền tệ không? Phân biệt vàng với tư cách hàng hóa thông thường và hàng hóa đặc biệt? Cho ví dụ minh họa.

Câu 6: Anh (chị) hãy trình bày nội dung và tác động của quy luật giá trị? Cho ví dụ minh họa?    

Câu 7: Phân tích công thức chung của tư bản và mâu thuẫn của nó?   

Câu 8: Anh (Chị) hãy cho biết khi nào sức lao động trở thành hàng hóa? Phân tích các thuộc tính của hàng hóa sức lao động?   

Câu 9: Anh (Chị) hãy phân tích bản chất của TB? Làm rõ vai trò của tư bản bất biến và tư bản khả biến trong quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư trong xã hội TB?

Câu 10: So sánh phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và  phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối trong chủ nghĩa tư bản?

Câu 11: Tiền công trong chủ nghĩa tư bản là gì? Nêu hai hình thức cơ bản của tiền công? phân biệt tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế?

Câu 12: Phân biệt quá trình tích tụ và tập trung tư bản? Quá trình tích tụ và tập trung tư bản tác động đến nhau như thế nào?

Câu 13: Tuần hoàn tư bản là gì? Điều kiện để tuần hoàn tư bản diễn ra liên tục?

Câu 14: Anh (chị) hãy trình bày cơ sở và ý nghĩa của việc phân chia tư bản thành tư bản cố định và tư bản lưu động?

Câu 15: So sánh chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa với chi phí thực tế để sản xuất ra hàng hóa? Tại sao nói sự xuất hiện khái niệm chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa đã che đậy bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản?

Câu 16: Lợi nhuận là gì? Hãy phân biệt lợi nhuận với giá trị thặng dư? Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này?

Câu 17: Tư bản cho vay là gì? Tại sao lại gọi TB cho vay là hàng hóa đặc biệt?

 

Câu 18: Phân tích nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Cho ví dụ minh họa.

Câu 19: Phân tích các đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền.

Câu 20: Phân tích những biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

Câu 21: Phân tích vai trò và hạn chế của chủ nghĩa tư bản? Cho ví dụ minh họa.

Câu 22: Phân tích nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Liên hệ với sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam?

Câu 23: Tại sao nói: Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định đến thắng lợi của việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Liên hệ với Việt Nam?

Câu 24: Cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì? phân tích nội dung của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với Việt Nam?

Câu 25: Phân tích những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với Việt Nam.

Câu 26: Trình bày đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với Việt Nam.

Câu 27: Trình bày những đặc trưng cơ bản của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với Việt Nam.

Câu 28: Phân tích tính tất yếu khách quan của việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với Việt Nam.

Câu 29: Trình bày những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc. Liên hệ với Việt Nam.

Câu 30: Tôn giáo là gì? Tại sao trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong xã hội xã hội chủ nghĩa tôn giáo vẫn tồn tại?

Câu 31: Anh (chị) hãy cho biết tương lai của xã hội loài người là gì theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin?

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 5 năm 2019

Trưởng Bộ môn

 

ThS Nguyễn Thị Thu Thủy

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn