GIỚI HẠN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ II NĂM 2016-2017

GIỚI HẠN MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỌC KỲ II NĂM 2016-2017

 

CHƯƠNG 1

1.1. Trình bày bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?

1.2. Phân tích tác động của bối cảnh lịch sử xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tới việc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?

1.3. Trình bày các tiền đề tư tưởng lý luận góp phần hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?

1.5. Tại sao nói tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp biện chứng giữa trí tuệ lớn Hồ Chí Minh, trí tuệ dân tộc và trí tuệ thời đại?

1.6. Trình bày quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh?

1.8. Thời kỳ nào có ý nghĩa đánh dấu sự phát triển về chất trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh?

1.9. Trình bày cơ sở khách quan góp phần hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh?

1.10. Trình bày giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới?

CHƯƠNG 2

2.1.Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc thuộc địa?

2.2. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp?

2.3. Trình bày những luận điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc?

2.5. Tại sao Hồ Chí Minh khẳng định: cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản?

2.7. Tại sao Hồ Chí Minh khẳng định: Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc?

2.8. Trình bày sự sáng tạo của tư tưởng Hồ Chí Minh trong luận điểm: Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc?

2.9. Trình bày nội dung luận điểm: Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc?

2.11. Trình bày nội dung luận điểm: Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực?

 

CHƯƠNG 3

3.1. Tại sao Hồ Chí Minh khẳng định con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là tất yếu?

3.2. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

3.3.Tại sao Hồ Chí Minh khằng định rằng: Chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội ưu việt nhất trong lịch sử xã hội loài người?

     3.5.Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về động lực của chủ nghĩa xã hội? Tại sao con người được coi là động lực quan trọng nhất trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

3.6. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu và động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

3.7. Trình bày  tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

3.10. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về phương châm, biện pháp của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?

 

CHƯƠNG 4

4.1. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?

4.4.Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam?

4.5. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam?

      4.6. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam?

4.7.Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền?

4.8. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về tính tất yếu của công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh?

4.10. Tại sao Hồ Chí Minh khẳng định: Xây dựng  Đảng – quy luật tồn tại và phát triển của Đảng? Trình bày nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Namvề tư tưởng, lý luận theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

4.11. Tại sao Hồ Chí Minh khẳng định: Xây dựng  Đảng – quy luật tồn tại và phát triển của Đảng? Trình bày nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Namvề chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

4.12. Tại sao Hồ Chí Minh khẳng định: Xây dựng  Đảng – quy luật tồn tại và phát triển của Đảng? Trình bày nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt NamĐảng CSVN về tổ chức, bộ máy, cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

4.13. Tại sao Hồ Chí Minh khẳng định: Xây dựng  Đảng – quy luật tồn tại và phát triển của Đảng? Trình bày nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Namvề đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

CHƯƠNG 5

5.1. Tại sao nói đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, quyết định sự thành công của cách mạng?

5.2. Tại sao nói đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu và nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam?

5.4.  Phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh trong luận điểm: Đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân?

5.5. Điều kiện để thực hiện khối đại đoàn kết dân tộc theo Hồ Chí Minh là gì?

5.7.  Nêu những nguyên tắc xây dựng và hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

5.8.   Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về sự cần thiết phải đoàn kết quốc tế?

5.9.  Nêu những lực lượng cần đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

CHƯƠNG 6

6.1. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân?

6.2.  Thế nào là nhà nước của dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Nêu nội dung và biểu hiện?

6.4.  Thế nào là nhà nước do dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Nêu nội dung và biểu hiện?

6.5.Thế nào là nhà nước vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh? Nêu nội dung và biểu hiện?

6.6.  Trình bày sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trong quan điểm Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân thống nhất với tính nhân dân và tính dân tộc?

6.9. Để xây dựng nhà nước trong sạch, hoạt động có hiệu quả theo Hồ Chí Minh cần phải làm gì?

 

CHƯƠNG 7

7.2. Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề chung của văn hóa?

7.5. Trình bày quan điểm cơ bản của Hồ Chí Minh về các lĩnh vực chính của văn hóa?

7.6. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục?

7.8. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng?

7.9. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về những phẩm chất đạo đức cách mạng của con người Việt Nam trong thời đại mới?

7.10. Trình bày những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh?

7.11. Vì sao sinh viên phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?

7.13. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của con người?

Tin mới hơn

Tin cũ hơn