GIỚI HẠN ÔN THI HỌC PHẦN NHỮNG NLCB CỦA CNML HP1 Học kỳ II năm học 2016-2017

GIỚI HẠN ÔN THI HỌC PHẦN NHỮNG NLCB CỦA CNML HP1

Học kỳ II năm học 2016-2017

 

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA

CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

LT 0.5.3. Tại sao sinh viên cần học tập, nghiên cứu Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin? Sinh viên cần học tập môn học này như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất?

CHƯƠNG 1: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

LT 1.5.4. Chứng minh rằng định nghĩa vật chất của V.I.Lênin đã giải quyết triệt để vấn đề cơ bản của triết học.

LT 1.5.8. Phân tích nguồn gốc hình thành ý thức? Theo anh (chị) xét đến cùng nguồn gốc nào có ý nghĩa quyết định đối với sự hình thành ý thức? Vì sao? Cho ví dụ minh họa.

LT 1.5.15. Từ mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, anh (chị) có suy nghĩ như thế nào về hai câu thành ngữ: “Có thực mới vực được đạo” và “Một túp lều tranh, hai trái tim vàng”.

 

CHƯƠNG 2: PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

 

LT 2.5.1. Anh (chị) hãy so sánh phương pháp siêu hình và phương pháp biện chứng trong hoạt động nhận thức, cải tạo thế giới? Rút ra kết luận và cho ví dụ.

LT 2.5.6. Từ nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, anh (chị) hãy lý giải câu thành ngữ sau: “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”. Liên hệ với bản thân.

LT 2.5.21. Phân tích nội dung cặp phạm trù khả năng và hiện thực. Liên hệ với bản thân.

LT 2.5.24. Từ góc độ triết học, anh (chị) hãy giải thích câu thành ngữ “Góp gió thành bão, góp cây nên rừng”. Liên hệ với bản thân từ ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ góc độ triết học đó.

LT 2.5.26. Quy luật nào của phép biện chứng duy vật chỉ ra nguồn gốc, động lực của sự vận động và phát triển của các sự vật, hiện tượng? Phân tích nội dung quy luật đó và rút ra bài học cho bản thân.

LT2.5.31. Thực tiễn là gì? Phân tích vai trò của thực tiễn đối với nhận thức? Liên hệ thực tế?

 

CHƯƠNG 3: CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

LT 3.5.1. Tại sao nói: sản xuất vật chất là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của xã hội? Lấy ví dụ chứng minh. Điều này có ý nghĩa gì về mặt phương pháp luận?

LT 3.5.5. Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Ý nghĩa của vấn đề này đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay.

LT 3.5.8. Anh (chị) hãy phân tích tính độc lập tương đối của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội. Liên hệ với Việt Nam.

LT 3.5.9. Anh (chị) hiểu thế nào về phạm trù hình thái kinh tế - xã hội? Phân tích giá trị khoa học của lý luận hình thái kinh tế - xã hội. Cho ví dụ minh hoạ.

LT 3.5.13. Phân tích vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự vận động, phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp. Liên hệ với Việt Nam.

LT 3.5.16. Phân tích luận điểm của C.Mác: “Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa các quan hệ xã hội”. Liên hệ với bản thân.

 

                                                            Thái Nguyên, ngày  16   tháng   05    năm 2017

Tin mới hơn

Tin cũ hơn