GIỚI HẠN ÔN THI HỌC PHẦN NHỮNG NLCB CỦA CNML HP2 Học kỳ I năm học 2016-2017

GIỚI HẠN ÔN THI HỌC PHẦN NHỮNG NLCB CỦA CNML HP2

Học kỳ I năm học 2016-2017

1.  Cấu trúc đề thi

Đề thi gồm 3 câu:

-         1 câu tự luận phần Kinh tế Chính trị Mác - Lênin (3 điểm)

-         1 câu bài tập phần Kinh tế Chính trị Mác - Lênin (3 điểm)

-         1 câu tự luận phần Chủ nghĩa xã hội khoa học (4 điểm)

2. Một số dạng bài tập Kinh tế Chính trị Mác - Lênin

- Dạng bài tập tính năng suất lao động

- Dạng bài tập về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

- Dạng bài tập về học thuyết giá trị thặng dư (Tính C, V, M, m, c/v, p, lợi nhuận ngân hàng....)

3. Nội dung câu hỏi tự luận

Giải thích:   LT 2.3.2 ; 

- LT là câu hỏi lý thuyết

- Chữ số thứ nhất: chỉ câu hỏi thuộc chương số mấy

- Chữ số thứ hai: chỉ số điểm của câu hỏi

- Chữ số thứ ba: chỉ số thứ tự câu hỏi của chương đó

A. Một số bài tập tham khảo

1. Một ngày làm việc 8 giờ, Thời gian lao động cần thiết là 2 giờ, thời gian lao động thặng dư là 6 giờ. Nếu tăng cường độ lao động lên 50%, thì thời gian lao động thặng dư là bao nhiêu? Tổng sản phẩm và lượng giá trị của 1 đơn vị hàng hóa sẽ thay đổi như thế nào?

2. Một xưởng sản xuất sản xuất được 20 máy may với tổng giá trị là 40.000.000 đ. Hỏi tổng giá trị của máy may là bao nhiêu? Và lượng giá trị của một máy may là bao nhiêu? Nếu:

 a. Năng suất lao động tăng 3 lần  

 b. Cường độ lao động tăng 2,5 lần

3. Trong quá trình sản xuất sản phẩm, hao mòn thiết bị và máy móc là 100.000 đô la. Chi phí nguyên liệu, vật liệu và nhiên liệu là 300.000 đô la. 

Hãy xác định chi phí tư bản khả biến nếu biết rằng giá trị của 1 sản phẩm là 1.000000 đô la và trình độ bóc lột là 200%. 

   4.Ngày làm việc 8 giờ, thời gian lao động thặng dư là 4 giờ. Sau đó, do tăng năng suất lao động trong các ngành sản xuất vật phẩm tiêu dùng nên hàng hoá ở những ngành này rẻ hơn trước 2 lần. Trình độ bóc lột lao động thay đổi như thế nào, nếu độ dài ngày lao động không đổi? Dùng phương pháp bóc lột giá trị thặng dư nào?

  1. Ngày làm việc 8 giờ, m’ = 300%. Sau đó nhà tư bản kéo dài ngày lao động lên 10 giờ. Trình độ bóc lột sức lao động trong xí nghiệp thay đổi như thế nào nếu giá trị sức lao động không đổi. Nhà tư bản tăng thêm giá trị thặng dư bằng phương pháp nào.

 

6. Tư bản ứng trước 500.000 đô la. Trong đó bỏ vào nhà xưởng 200.000 đô la, máy móc, thiết bị là 100.000 đô la. Giá trị của nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu phụ gấp 3 lần giá trị sức lao động. m’ = 100%, Số sản phẩm tạo ra là 10.000 sản phẩm

Hãy xác định giá trị của 1 đơn vị sản phẩm và kết cấu của nó.

 

7 :Trình độ bóc lột là 200% và cấu tạo hữu cơ của tư bản là 8 :1. Trong giá trị hàng hoá có 8.000 đô la giá trị thặng dư. Với điều kiện tư bản bất biến hao mòn hoàn toàn trong 1 chu kỳ sản xuất.

Hãy xác định: chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa và giá trị hàng hoá đó.

 

8. Công ty A có lượng tư bản ứng trước bằng 100.000 USD; cấu tạo hữu cơ tư bản là 4:1; tỷ suất giá trị thặng dư là 300%. Hỏi: sau thời gian 2 năm thì quy mô của tư bản ứng trước sẽ là bao nhiêu, nếu như hàng năm 1/2 giá trị thặng dư được tư bản hóa?

 

 

B. Phần  câu hỏi tự luận

CHƯƠNG 4

 

LT 4.3.1 Anh (chị) hãy trình bày điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa.

LT 4.4.3 Anh (chị) hãy phân tích hai thuộc tính của hàng hóa. Cho ví dụ minh họa.

LT 4.3.4 Anh (chị) hãy phân tích tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa? Cho ví dụ minh họa.

CHƯƠNG 5

 

LT 5.3.2 Sức lao động là gì? Khi nào sức lao động trở thành hàng hóa? Cho ví dụ minh họa.

LT 5.3.3 Anh (chị) hãy phân tích hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động.

LT 5.3.7 Anh (chị) hãy phân biệt và trình bày mối quan hệ giữa tích tụ tư bản và tập trung tư bản.

LT 5.3.8 Tuần hoàn tư bản là gì? Điều kiện để tuần hoàn tư bản diễn ra liên tục?

CHƯƠNG 6

 

LT 6.3.3 Anh (chị) hãy phân tích các nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

LT 6.4.6 Anh (chị) hãy phân tích vai trò và hạn chế của chủ nghĩa tư bản? Cho ví dụ minh họa.

CHƯƠNG 7

 

LT 7.3.1 Anh (chị) hãy trình bày nội dung cơ bản sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề nêu trên?

LT 7.3.2 Anh (chị) hãy trình bày những điều kiện khách quan quy định nên sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

LT 7.3.7 Anh (chị) hãy phân tích nội dung của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

LT 7.4.10 Anh (chị) hãy trình bày những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với Việt Nam.

CHƯƠNG 8

 

LT 8.3.2 Anh (chị) hãy trình bày đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

LT 8.4.7 Trình bày những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc. Liên hệ với Việt Nam.

LT 8.4.8 Trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội. Liên hệ với Việt Nam.

 

CHƯƠNG 9

 

LT 9.3.4 Phân tích về triển vọng của chủ nghĩa xã hội trên thế giới trong thời đại ngày nay.

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn