Giới hạn ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (hpII) học kỳ 2 năm 2015 -2016

GIỚI HẠN ÔN THI HỌC PHẦN NHỮNG NLCB CỦA CNML HP2

Học kỳ II năm học 2015-2016

1.  Cấu trúc đề thi

Đề thi gồm 3 câu:

-         1 câu tự luận phần Kinh tế Chính trị Mác - Lênin (3 điểm)

-         1 câu bài tập phần Kinh tế Chính trị Mác - Lênin (3 điểm)

-         1 câu tự luận phần Chủ nghĩa xã hội khoa học (4 điểm)

2. Một số dạng bài tập Kinh tế Chính trị Mác - Lênin

- Dạng bài tập tính năng suất lao động

- Dạng bài tập về phương pháp sản xuất giá trị thặng dư

- Dạng bài tập về học thuyết giá trị thặng dư (Tính C, V, M, m, c/v, p, lợi nhuận ngân hàng....)

3. Nội dung câu hỏi tự luận

Giải thích:   LT 2.3.2 ; 

- LT là câu hỏi lý thuyết

- Chữ số thứ nhất: chỉ câu hỏi thuộc chương số mấy

- Chữ số thứ hai: chỉ số điểm của câu hỏi

- Chữ số thứ ba: chỉ số thứ tự câu hỏi của chương đó

CHƯƠNG 4

 

LT 4.3.1 Anh (chị) hãy trình bày điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa.

LT 4.4.3 Anh (chị) hãy phân tích hai thuộc tính của hàng hóa. Cho ví dụ minh họa.

LT 4.3.4 Anh (chị) hãy phân tích tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa? Cho ví dụ minh họa.

CHƯƠNG 5

 

LT 5.3.2 Sức lao động là gì? Khi nào sức lao động trở thành hàng hóa? Cho ví dụ minh họa.

LT 5.3.3 Anh (chị) hãy phân tích hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động.

LT 5.3.7 Anh (chị) hãy phân biệt và trình bày mối quan hệ giữa tích tụ tư bản và tập trung tư bản.

LT 5.3.8 Tuần hoàn tư bản là gì? Điều kiện để tuần hoàn tư bản diễn ra liên tục?

CHƯƠNG 6

 

LT 6.3.3 Anh (chị) hãy phân tích các nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước.

LT 6.4.6 Anh (chị) hãy phân tích vai trò và hạn chế của chủ nghĩa tư bản? Cho ví dụ minh họa.

CHƯƠNG 7 

 

LT 7.3.1 Anh (chị) hãy trình bày nội dung cơ bản sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề nêu trên?

LT 7.3.2 Anh (chị) hãy trình bày những điều kiện khách quan quy định nên sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

LT 7.3.7 Anh (chị) hãy phân tích nội dung của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.

LT 7.4.10 Anh (chị) hãy trình bày những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa. Liên hệ với Việt Nam.

CHƯƠNG 8

 

LT 8.3.2 Anh (chị) hãy trình bày đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

LT 8.4.7 Trình bày những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc. Liên hệ với Việt Nam.

LT 8.4.8 Trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo trong chủ nghĩa xã hội. Liên hệ với Việt Nam.

 

CHƯƠNG 9

 

LT 9.3.4 Phân tích về triển vọng của chủ nghĩa xã hội trên thế giới trong thời đại ngày nay.

 

 Chi tiết xem tại file đính kèm!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn