thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ môn

  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CỒNG NGHIỆP

              BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

(v/v Tổ chức Hội thảo Khoa học cấp Bộ môn)

 

Thực hiện nội dung công văn số 5253/BGDĐT-CTHSSV v/v hướng dẫn kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ môn triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo KH cấp Bộ môn, cụ thể như sau:

1. Chủ đề Hội thảo: 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC HỒ CHÍ MINH

2. Thời gian: 13h30 ngày 06 tháng 12 năm 2014

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 3 nhà A5

4. Thành phần: Cán bộ, giảng viên bộ môn Lý luận Chính trị và các tập thể, cá nhân quan tâm.

          Trân trọng kính mời các Thầy Cô đến dự đông đủ và đúng giờ.

          Trân trọng cảm ơn./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   T/M Ban tổ chức Hội thảo

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Trưởng Bộ môn

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy


P/s: Chi tiết xe tại file đính kèm

Tin mới hơn

Tin cũ hơn